Det svenska språket är dynamiskt och håller jämt och ständigt på att utvecklas och förändras. Språket har alltid formats av den kontext i vilket det används. En av de faktorer som i allra högst grad har påverkat utvecklingen av språket under de senaste åren är utan tvekan sociala medier. Dessa digitala plattformar har bland annat påverkat användningen av vårt eller vårat. Därmed är det även delvis sociala mediers fel att dessa båda ord används felaktigt. Läs vidare så berättar vi varför!

Heter det vårt eller vårat – hur ligger det egentligen till?

Till att börja med bör vi klargöra vad vi egentligen diskuterar i denna artikel. Vi försöker att bryta ner hur det kommer sig att många människor använder vårt eller vårat på fel sätt i det vardagliga språkbruket. Ordet “vårt” är förvisso det mest grammatiskt korrekta av dessa bägge alternativ, inte minst i skrift och i formellt språk. Men “vårat” används trots detta mer flitigt i tal och i vissa dialekter.

Därför är de sociala medierna en stor bov i detta drama

Så hur kommer det sig att det är de sociala mediernas fel att så många tar fel på dessa ord?

  • De sociala medierna suddar ut gränserna. Ett av flera problem i ekvationen är att de sociala medierna är utformade på ett sådant sätt att de suddar ut gränserna mellan det formella och det informella språkbruket. Den informella samtalston som kännetecknar de flesta interaktioner som äger rum på de digitala plattformarna har gjort det möjligt för “vårat” att felaktigt bli populärt och framträdande. I såväl texter som tweets är det ofta talspråket som kommer fram snarare än skrivspråket. Därför är det lätt hänt att informella eller dialektala begrepp får fäste.
  • Regionala varianter förstärks. Sociala medier fungerar också som en smältdegel för olika dialekter. Därmed erbjuder de en bredare plattform för regionala språkvariationer. I vissa delar av landet är “vårat” mer vanligt förekommande i det vardagliga talspråket. Detta har sedan förstärkts på grund av de sociala medierna och exponerat en bredare massa för detta grammatiska fel. Därmed kan denna felaktiga variant uppfattas som mer vanlig eller acceptabel, vilket ytterligare föder dess popularitet.